Do góry

Konkursy

Konkurs PUZZLE - super nagrody

Znajdź przepis w Smakerze, którego fragment zdjęcia został wybrany do konkursu i wygrywaj nagrody!Konkurs rozpoczyna się 30.07.2008 i trwa do 13.08.2008 r.

Aby wziąć udział w konkursie:

1. Znajdź przepis w Smakerze, którego fragment zdjęcia umieściliśmy na puzzlu.
2. Wyślij e-mailem na adres smaker@firma.interia.pl

--> link do przepisu

-->swoją opinię na temat przepisu

-->nick

Przygotowaliśmy dla Was atrakcyjne nagrody!!! Zestawy książek:

Kill Grill - Restauracja od kuchni oraz Winnica w Toskanii

Autor przepisu z którego fragment zdjęcia jest umieszczony na puzzlu otrzymuje zestaw książek poza konkursem. Dlatego zachęcemy Was do dodawania zdjęć do przepisów.

Następny konkurs może dotyczyć Twojego przepisu!

Poniżej pełny regulamin konkursu:

____________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN:

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Smaker - puzzle", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą w Krakowie Os. Teatralne 9 A 31-946 Kraków zwaną dalej "Organizatorem".

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 30.07.2008 i trwa do dnia 13.08.2008 r.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.smaker.pl/smaczki

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników współpracowników INTERIA.PL, oraz członków ich rodzin.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

7. Zadaniem uczestników Konkursu będzie znalezienie przepisu w serwisie Smaker którego fragment zdjęcia został wybrany do konkursu.

8. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

9. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a. znaleźć w serwisie Smaker zdjęcie, którego fragment został wybrany do konkursu

b. wysłać e-mailem na adres smaker@firma.interia.pl link do przepisu, oraz swoją opinię na temat przepisu, oraz nicka.

10.Osoby, które nie spełniły któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 9 nie stają się uczestnikami Konkursu.

11.Laureatami Konkursu będą osoby, które odpowiedzi zostaną ocenione jako najciekawsze. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez INTERIA.PL oraz która wskaże 3 laureatów nagrody głównej.

III. Rozwiązanie Konkursu

13. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 13.08.2008.r.

14. Opublikowanie listy zwycięzców Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.smaker.pl/smaczki w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

15. Spośród Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa wybierze 5 (słownie: pięciu) laureatów Nagrody Głównej, o której mowa w pkt. 19 lit. a).

16. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

17. W przypadku:

a) braku możliwości skontaktowania się ze laureatami Konkursu,

b) nieodebrania przez zwycięzcę Nagrody Głównej,

c) gdy uczestnik Konkursu nie spełnia wymagań określonych w punktach 5, 6, 7, 8, 9 oraz 11 Regulaminu,

Komisja Konkursowa dokona wyboru uzupełniającego, a nagroda przypadnie osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową w ramach wyboru uzupełniającego.

IV. Nagrody

18.Fundatorami nagród są:

a. Wydawnictwo W.A.B.
b. Prószyńki i S-ka

b. INTERIA.PL Sp. Z o.o.

19.Nagrodami w Konkursie są

a. książki: "Kill Grill - Restauracja od kuchni" i "Winnica w Toskani"

b. smycze Interia.pl

c. napoje energetyczne

d. napoje izotoniczne

e. długopisy Interia.pl

20. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

21. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

22. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając INTERIA.PL, działającemu w tym zakresie jako organizator, stosowne oświadczenie na piśmie.

23. Nagrody zostaną przesłane laureatom Konkursu przez INTERIA.PL Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór Nagród

24. Nagrody przesłane zostaną ich laureatom w terminie do 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

25. W wypadku, gdy laureat nagrody zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda ta wydana zostanie do rąk przedstawiciela ustawowego.

26. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

27. Wypełniając formularz rejestracyjny uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

28. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu www.interia.pl ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

29.Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego konkursu jest INTERIA.PL

30.Uczestnicy Konkursu, wysyłając zgłoszenie oraz podając swoje dane osobowe, mogą wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez INTERIA.PL jako Administratora Danych Osobowych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez INTERIA.PL działalnością, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego informacji handlowych przesyłanych przez Starcom zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

32. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.

33. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji z zastrzeżeniem postanowień pkt. 31 powyżej.

34. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

35. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.

36. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

37. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

38. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację

40. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

41. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

Polecane przepisy

Zobacz więcej

Komentarze do artykułu (0)

Dodaj komentarz

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe
Bądź pierwszy. Napisz coś miłego!

Ostatnio komentowane przepisy

Rozwiń Zwiń