Do góry

Konkursy

Konkurs: Tak smakuje Francja!

Pokaż nam swoje "francuskie śniadanie" i spędź weekend w Krakowie! Do wygrania voucher do Hotelu Polskiego Pod Białym Orłem oraz voucher na kolację w restauracji Cyrano de Bergerac.

Co zrobić aby zostać laureatem konkursu i spędzić magiczny weekend we dwoje w jednym z najstarszych miast Polski? Wystarczy, że:

1. Dodasz przepis wraz ze zdjęciem na śniadanie we francuskim stylu. Ważne! Zdjęcie musi zawierać produkt Merci Chef!

2. Wyślesz e-mailem na adres smaker@firma.interia.pl:

-->link do przepisu

--> swój nick

 
Na Wasze zgłoszenia czekamy od 22.11.2012 do 19.12.2012 roku. Życzymy powodzenia!

___________________________________________________________________
REGULAMIN KONKURSU "Tak smakuje Francja!"
I. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu "Tak smakuje Francja!" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: INTERIA.PL sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31 -946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: "Organizator").

2.Współorganizatorem Konkursu w zakresie ufundowania nagrody w Konkursie, o której mowa w pkt. V jest spółka Eurial sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr0000214971, NIP 675-12-25-932 (dalej: "Współorganizator").
3.Konkurs trwa od dnia 22.11.2012 r. od godziny 15:00:00 do dnia 19.12.12r. do godziny 23:59:59.
4.Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.smaker.pl.
5.Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które nadeślą przepis ze zdjęciem, o którym mowa w rozdziale III punkt 1.2) i których zdjęcie zostanie uznane za najciekawsze przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.
II. Uczestnicy Konkursu

1.Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna będąca zarejestrowanym użytkownikiem serwisu www.smaker.pl, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2.W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3.Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
4.Wysyłając wiadomość e-mail w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
5.Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.smaker.pl.
III. Zasady Konkursu

1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

1) posiadanie aktywnego konta artysty użytkownika w serwisie www.smaker.pl,
2) przesłanie jako link w emailu będącym zgłoszeniem konkursowym, przepisu i zdjęcia na śniadanie we francuskim stylu, na zdjęciu zawarty być musi produkct Merci Chef , jak również podanie nicku w serwisie www.smaker.pl na adres e-mail: smaker@firma.interia.pl w terminie do dnia 19.12.12 r. do godziny 23:59:59. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie nieograniczoną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.
2.Wysyłając link i nick i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a)posiada pełnię praw autorskich do materiałów tekstowych i graficznych zamieszczonych w zgłoszeniu konkursowym,
b)zgłoszenie konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
c) wyraża zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie zgłoszenia konkursowego w serwisie www.smaker.pl, celem publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także wyraża zgodę na publiczne udostępniania prezentacji konkursowej, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niech dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego..
IV. Wybór Zwycięzców

1.Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończeniu Konkursu.

2.Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
a.nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b.wyłonienie zwycięzców Konkursu,
c.stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
d.rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
3.Zwycięzcami Konkursu zostanie (słownie: jedna) osoba, która:
a.spełni wymagania określone w rozdziale III punkt 1. , oraz
b.przesłane przez nią w zgłoszeniu konkursowym zdjęcie zostanie uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową.
4.Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością i walorami estetycznymi przesłanych zdjęć.
V. Nagrody

1.Nagrodą dla zwycięzcy w Konkursie jest: voucher do Hotelu Polskiego Pod Białym Orłem w Krakowie o wartości 389 złotych - voucher zawiera 1 nocleg w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem i jest ważny do 31.03.2013r., pod warunkiem dokonania rezerwacji, oraz voucher na kolację w restauracji Cyrano de Bergerac w Krakowie o wartości 200 Złotych, ważny do 31.03.12

2.O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej na adres e-mail zgłoszenia konkursowego. W przypadku braku możliwości skontaktowania się drogą e-mailową z osobą nagrodzoną w Konkursie w ciągu 72 godzin od powiadomienia e-mailowego o zwycięstwie w Konkursie, bądź w przypadku nie spełnienia przez laureata Konkursu wymogów podanych w rozdziale II pkt. 1, 2 oraz w rozdziale III pkt. 1 i 3, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru zwycięzcy Konkursu a nagroda przekazana zostanie osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
3.Nagroda nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
4.Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
5.Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich fundatora.
VI. Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest wyłącznie Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.

2.Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu.
3.Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania lub nicka w serwisie www.smaker.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych Uczestnika w serwisie www.smaker.pl. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.
4.Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
5.Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych poprzez wysłania wiadomości email na adres: smaker@firma.interia.pl .
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
VII. Reklamacje

1.Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej przez Organizatora po upływie powyższego terminu.

2.Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora - Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.
3.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
VIII. Postanowienia końcowe

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

2.Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a.stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b.niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.
5.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
6.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych.

Polecane przepisy

Zobacz więcej

Komentarze do artykułu (0)

Dodaj komentarz

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe
Bądź pierwszy. Napisz coś miłego!

Ostatnio komentowane przepisy

Rozwiń Zwiń