Do góry

Konkursy

Wygraj książkę Jamiego Olivera!

Jamie Oliver to jeden z najbardziej znanych brytyjskich kucharzy młodego pokolenia. Znany jest ze swoich programów kulinarnych, które gromadzą przed telewizorami miliony widzów. Pisane przez niego książki kucharskie stają się bestsellerami. Jeśli chcesz wygrać jedną z książek Jamiego weź udział w konkursie!

Podziel się z nami przepisem zainspirowanym kuchnią Jamiego. Może to być przepis na Polente, Pudding, Stek, Paelle, Tartę lub dowolne inne danie. Wybór należy do Ciebie!


Aby zostać jednym z laureatów konkursu i otrzymać książkę Kulinarne wyprawy Jamiego należy:

1. Dodać przepis wraz ze zdjęciem na smaczną potrawę zainspirowaną kuchnią Jamiego Olivera

2. Wysłać e-mailem na adres smaker@firma.interia.pl:

-->link do przepisu

--> swój nickNa Wasze zgłoszenia czekamy do 12.11.2012 roku. Życzymy powodzenia!

________________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU "Wygraj książkę Jamiego Olivera"
I. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem konkursu " Wygraj książkę Jamiego Olivera " (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: 31-946 Kraków, Os. Teatralne 9A REGON: 142734048, NIP: 5272644300), o kapitale zakładowym w wysokości 220 005 000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 416593
2.Konkurs trwa od godziny 14:00:01 dnia 30.10. 2012 do godziny 23:59:59 dnia 12.11.2012 r.
3.Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.smaker.pl/smaczki
4.Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5.Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które dodadzą przepis wraz ze zdjęciem na potrawę inspirowaną kuchnią Jamiego Olivera w serwisie SMAKER, oraz na adres smaker@frima.interia.pl wyślą link do przepisu oraz swój nick.
II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna będąca zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Smaker.pl, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
2.W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3.Wysyłając maila zgodnie z przedmiotem niniejszego konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
4.Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.smaker.pl/smaczki
III. Zasady Konkursu
1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) Zalogowanie się w serwisie SMAKER lub dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie https://smaker.pl/rejestracja;
b) Dodanie przepisu wraz ze zdjęciem na potrawę inspirowaną kuchnią Jamiego Olivera w serwisie SMAKER
c) Przesłanie na adres smaker@firma.interia.pl linku do przepisu z podaniem w temacie swojego Nicka do dnia 12.11.2012 do godziny 00:00:00,
2.Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy raz.
IV. Wybór Zwycięzców.
1.Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora Konkursu nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,
c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
3. Zwycięzcami Konkursu zostaną 3 (słownie: trzy) osoby, których przepis zostanie uznany za najlepszy przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
4. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników oraz poziomem merytorycznym wykonanego zadania.
V. Nagrody
1.Fundatorem nagród jest., GRUPA INTERIA.PL.
2.Nagrodami w Konkursie jest 1 (słownie: jeden) zestaw obejmujący: książkę Kulinarne wyprawy Jamiego, smycz Smaker.pl, po jednym dla każdego wyłonionego Laureata.
3.O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
4. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę danych, umożliwiających jego identyfikację obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP, NICK z serwisu smaker.pl.
Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
5.Każdy zwycięzca jest uprawniony do otrzymania tylko jednego zestawu nagród, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
6.Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
7.Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.
8.Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.
9.W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.
10.Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.
VI. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania lub nicka w serwisie www.smaker.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych uczestnika. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.
4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL spółka z o.o., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
VII. Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na Pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.
2. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
INTERIA.PL

Polecane przepisy

Zobacz więcej

Komentarze do artykułu (0)

Dodaj komentarz

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe
Bądź pierwszy. Napisz coś miłego!

Ostatnio komentowane przepisy

Rozwiń Zwiń