Do góry

Konkursy

Konkurs świąteczny

Święta tuż tuż, zaczynamy pierwsze przygotowania... Co oprócz zajączków, kurczaków i jajek kojarzy się ze świętami Wielkanocnymi? Rzeżucha oczywiście!

To ona będzie głównym tematem naszego konkursu. Co zrobić by wygrać? Wystarczy, że:


- Wyhodujesz rzeżuchę i stworzysz z niej niepowtarzalną, świąteczną kompozycje

- Wyślesz zdjęcie rzeżuchy wraz ze swoim Nickiem na adres redakcji: smaker@firma.interia.pl


W ten sposób stworzysz niepowtarzalną dekorację na świąteczny stół, a także staniesz przed szansą wygrania wspaniałych nagród.

Za zajęcie pierwszego miejsca przyznamy komplet noży ceramicznych oraz zestaw gadżetów Smaker.pl
Za zajęcie drugiego miejsca zgarniesz blachę z silikonowymi papilotkami do wypieku muffinek oraz gadżety Smaker.pl

Za zajęcie trzeciego miejsca otrzymasz audiobooka Magdaleny Samozwaniec "Tylko dla dziewcząt"

Czekamy na Wasze zdjęcia, życzymy dobrych pomysłów i powodzenia!

Dla osób, ktore chcą wziąć udział w konkursie, jednak nie pamiętają jak sieje się rzeżuchę mały poradnik poniżej:-)

Do wysiania rzeżuchy potrzebne będą:

- woda
- wata lub lignina
- spodek; pudełko w fajnym kształcie; słoik; inna dowolna powierzchnia lub naczynie
- 2 opakowania rzeżuchy


Siejemy rzeżuchę:

1. W wodzie namocz watę lub lignine

2. Wyłóż ją na spodek lub włóż do pudełka

3. Otwórz paczkę rzeżuchy i wysyp nasiona. Staraj się rozsypywać nasiona równomiernie - im precyzyjniej tym ładniejszy będzie efekt

4. Spryskaj nasiona wodą

5. Pamiętaj aby rzeżuchę podlewać codziennie przez cały okres hodowania.

Rzeżucha powinna zacząć kiełkować już po 2-3 dniach. Najlepiej będzie jeśli umieścisz ją tam, gdzie będzie miała dostęp do słońca. Po około 10 dniach rzeżucha powinna w pełni wyrosnąć :-)

_______________________________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU "Świąteczny konkurs"
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu "Świąteczny konkurs" (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: 31-946 Kraków, Os. Teatralne 9A REGON: 142734048, NIP: 5272644300), o kapitale zakładowym w wysokości 220 005 000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373733
2. Konkurs trwa od godziny 12:00:01 dnia 27.03. 2012 do godziny 23:59:59 dnia 11.04.2012 r.
3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.smaker.pl/smaczki
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które prześlą na adres smaker@firma.interia.pl zdjęcie wyhodowanej najładniejszej rzeżuchy
II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna będąca zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Smaker.pl, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3. Wysyłając maila zgodnie z przedmiotem niniejszego konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.smaker.pl/smaczki
III. Zasady Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) Zalogowanie się w serwisie SMAKER lub dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie https://smaker.pl/rejestracja;
b)
2. c) Przesłanie na adres smaker@firma.interia.pl zdjęcia wyhodowanej rzeżuchy z podaniem w temacie swojego Nicka do dnia 11.04.2012 do godziny 23:59:59,Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy.
3. Wysyłając zdjęcie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie Zdjęcia w serwisie Smaker.pl w przypadku gdy Uczestnik zostanie Laureatem.
IV. Wybór Zwycięzców.
1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora Konkursu nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,
c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
3. Zwycięzcami Konkursu zostaną 3 (słownie: trzy) osoby, których zdjęcie zostanie uznany za najlepszą kompozycje wyhodowanej rzeżuchy przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
4. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników oraz poziomem merytorycznym wykonanego zadania.
V. Nagrody
1. Fundatorem nagród jest., INTERIA.PL.
2. Nagrodami w Konkursie są:
a. Za zajęcie I miejsca 1 (słownie: jeden) zestaw obejmujący: Zestaw noży ceramicznych, zestaw gadżetow Smaker.pl
b. Za zajęcie II miejsca blaszka do wypieku muffinek oraz zestaw gadżetów Smaker.pl
c. Za zajęcie III miejsca audiobook Magdaleny Samozwaniec "Tylko dla dziewcząt" oraz zestaw gadżetów Smaker.pl

3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
4. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę danych, umożliwiających jego identyfikację obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP, NICK z serwisu smaker.pl.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
6. Każdy zwycięzca jest uprawniony do otrzymania tylko jednego zestawu nagród, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
8. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.
9. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.
10. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.
11. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.
VI. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania lub nicka w serwisie www.smaker.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych uczestnika. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.
4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL spółka z o.o., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
VII. Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. 4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na Pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.
2. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

Polecane przepisy

Zobacz więcej

Komentarze do artykułu (0)

Dodaj komentarz

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe
Bądź pierwszy. Napisz coś miłego!

Ostatnio komentowane przepisy

Rozwiń Zwiń