Do góry

Konkursy

Konkurs Wielkanocny

Na prośbę użytkowników serwisu przedłużamy okres trwania konkursu do dnia 26.03.2008.Zbliżają się Święta, czas cukrowych baranków, srebrnych bazi, kolorowych pisanek i tęczowych mazurków. Jesteśmy pewni, że tegoroczna Wielkanoc będzie również kulinarnym świętem. Przygotuj coś niezwykłego i zamieść na Smakerze. Możesz wygrać wspaniałą książkę kulinarną.

"Cecylka Knedelek i Wielkanoc" to ponad 20 przepisów na świąteczne potrawy - pyszne, kolorowe, kuszące wspaniałymi smakami i zapachami.
Aby wygrać jedną z 6 książek wystarczy umieścić w serwisie Smaker ciekawy przepis na potrawę wielkanocną wraz ze zdjęciem. Link do przepisu z adresem na który chcesz otrzymać nagrodę prześlij na adres: smaker@firma.interia.pl w temacie: konkurs wielkanocny do 26.03.2008. Autorzy 6 najciekawszych przepisów zostaną nagrodzeni. Zapoznaj się z regulaminem konkursu, który znajduje się poniżej.
REGULAMIN KONKURSU
"SMAKER - wielkanoc"

I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs "Smaker - wielkanoc", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą w Krakowie Os. Teatralne 9 A 31-946 Kraków zwaną dalej "Organizatorem".
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.03.2008 i trwa do dnia 26.03.2008 r.
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.smaker.pl/smaczki
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i współpracowników INTERIA.PL, oraz członków ich rodzin.
6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu
7. Zadaniem uczestników Konkursu będzie umieszczenie w serwisie Smaker przepisu wielkanocnego ze zdjęciem.
8. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
9. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:
a.umieścić w serwisie Smaker przepisu wielkanocnego ze zdjęciem,
b.wysłać pocztą elektroniczna na adres smaker@firma.interia.pl adres url strony (link) pod którym umieszczony jest przepis, oraz dane umożliwiające jego identyfikację. W treści maila należy wskazać: swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania

10.Osoby, które nie spełniły któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 9 nie stają się uczestnikami Konkursu.
11.Laureatami Konkursu będą osoby, których przepisy zostaną ocenione jako najciekawsze. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez INTERIA.PL, która wskaże 6 laureatów konkursu.
III. Rozwiązanie Konkursu
13. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 27.03.2008.r.
14. Opublikowanie listy zwycięzców Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.smaker.pl/smaczki w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
15. Spośród Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa wybierze 6 (słownie: sześciu) laureatów, którzy otrzymają nagrody, o których mowa w pkt. 19.
16. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni na adres email, z którego zostało wysłane zgłoszenie na konkurs. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez uczestnika w terminie do 26.03.2008 godziny 12:00.00 danych, umożliwiających jego identyfikację. W treści maila należy wskazać: swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania
17. W przypadku:
a) braku otrzymania w terminie, o którym mowa w pkt. 16 danych niezbędnych dla wysyłki nagród,
b) nieodebrania przez laureata przyznanej nagrody,
c) gdy uczestnik Konkursu nie spełnia wymagań określonych w punktach 5, 6, 7, 8, 9 oraz 11 Regulaminu,
Komisja Konkursowa dokona wyboru uzupełniającego, a nagrody przypadną uczestnikom wyłonionym przez Komisję Konkursową w ramach wyboru uzupełniającego.
IV. Nagrody
18.Fundatorem nagród jest INTERIA.PL
19.Nagrodami w Konkursie są książki: "Cecylia Knedelek i Wielkanoc". Każdy laureat uprawniony jest do otrzymania tylko 1 (jednej) książki
20. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
21. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
22. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając INTERIA.PL stosowne oświadczenie na piśmie.
23. Nagrody zostaną przesłane laureatom Konkursu przez INTERIA.PL Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany przez laureata adres. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór Nagród
24. Nagrody przesłane zostaną ich laureatom w terminie do 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
25. W wypadku, gdy laureat nagrody zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda ta wydana zostanie do rąk przedstawiciela ustawowego.
26. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
V. Postanowienia końcowe
27. Wypełniając formularz rejestracyjny uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
28. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu www.interia.pl ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.
29.Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego konkursu jest INTERIA.PL
30.Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, jeżeli zostanie on Zwycięzcą Konkursu. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w szczególności wysyłki nagród.
31.Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
32.Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji

33. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
34. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika
35.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
36.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
37. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację
39.INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.
40.INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

Polecane przepisy

Zobacz więcej

Komentarze do artykułu (0)

Dodaj komentarz

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe
Bądź pierwszy. Napisz coś miłego!

Ostatnio komentowane przepisy

Rozwiń Zwiń