Konkurs PUZZLE - super nagrody

Znajdź przepis w Smakerze, którego fragment zdjęcia został wybrany do konkursu i wygrywaj nagrody! Konkurs rozpoczyna się 16.07.2009 i trwa do 23.07.2009 r.

Aby wziąć udział w konkursie:

1. Znajdź przepis w Smakerze, którego fragment zdjęcia umieściliśmy na puzzlu.

2. Wyślij e-mailem na adres smaker@firma.interia.pl

--> link do przepisu

-->swoją opinię na temat przepisu

-->nick

Przygotowaliśmy dla Was atrakcyjne nagrody w postaci 4 zestawy różnych książek :

-Zioła i sałaty.

-Zdrowie na talerzu

-Ciasta z blachy

-Nasze ryby oraz gadżety Interia.pl

Poniżej pełny regulamin konkursu
_____________________________________
REGULAMIN KONKURSU
"PUZZLE"
I. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem konkursu "Konkurs PUZZLE- super nagrody" (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator).
2.Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 16.07. 2009 do godziny 23:59:59 dnia 23.07.2009 r.
3.Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.smaker.pl/smaczki
4.Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5.Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które odnajdą przepis w serwisie SMAKER, którego fragment zdjęcia został wybrany do konkursu oraz prześlą Swoją opinię na jego temat.
II. Uczestnicy Konkursu
1.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
2.W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3.Wysyłając maila zgodnie z przedmiotem niniejszego konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
4.Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.smaker.pl/smaczki
III. Zasady Konkursu
1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) Zalogowanie się w serwisie SMAKER lub dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie https://smaker.pl/rejestracja;
b) Odnalezienie przepisu w serwisie SMAKER, którego fragment zdjęcia został wybrany do konkursu oraz prześlą swoją opinię na temat tego przepisu,
c) Przesłać na adres smaker@firma.interia.pl link do przepisu, opinię oraz swojego Nicka,
2.Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
IV. Wybór Zwycięzców.
1.Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora Konkursu nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2.Zwycięzcami Konkursu zostaną 4 (słownie: cztery) osoby, które poprawnie odnalazły przepis w serwisie SMAKER, a wyrażona przez nich opinia na temat tego przepisu została uznana za najciekawsza przez Komisję Konkursową.
3.Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników.
V. Nagrody
1.Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Bauer- Weltbild Media Sp z o. o, za wyjątkiem gadżetów, które funduje INTERIA.PL.
2.Nagrodami w Konkursie jest 5 (słownie: pięć) zestawów obejmujących następujące książki: Zioła i sałaty, Zdrowie na talerzu, Ciasta z blachy, Nasze ryby , napoje energetyczne i izotoniczne INTERIA.PL, długopisy INTERIA.PL
3.O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
4.Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
5.Każdy zwycięzca jest uprawniony do otrzymania tylko jednego zestawu nagród, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
6.Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
7.Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.
8.Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.
9.W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.
10.Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.
VI. Dane osobowe
1.Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator.
2.Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestnika jedynie w celu realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu.
3.Uczestnicy wysyłając zgłoszenie oraz podając swoje dane osobowe, mogą wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora jako Administratora Danych Osobowych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
4.Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w portalu www.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych na stronie portalu www.interia.pl nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.
5.Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL SA os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków
6.Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
8.Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej..
VII. Reklamacje
1.Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców.
2.Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
VIII. Postanowienia końcowe
1.Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
b) niewykorzystywania uczestnictwa w konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.
2.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
4.Organizator wystawia dowody księgowe na nagrody dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od daty publikacji wyników na stronach internetowych Konkursu lub wyłonienia zwycięzców.

Komentarze

Ostatnio komentowane przepisy

60 min
8
15 min
1
Ciasta Ciasto jogurtowy suflet

Bardzo smaczne, delikatne i lekkie jak chmurka ciasto jogurtowe do upieczenia...

Odsłon: 250

30 min
5

Polecane artykuły

Informacje Parmezan kontra Parmigiano Reggiano: jaka jest różnica? Co to jest parmezan i do czego go używać?

Parmigiano Reggiano to jeden z najbardziej rozpoznawalnych włoskich serów, który cieszy się popularnością wśród polskich konsumentów. Produkt dosko...

2
Informacje Najlepsza polewa na sernik. Czekoladowa, malinowa a może pistacjowa?

Sernik to podstawowy wypiek, który powinien znaleźć się w repertuarze nawet najbardziej początkującego cukiernika. Można go przyrządzić na wiele ró...

4
Informacje Śniadania bogate w błonnik. Dodadzą sił i energii na cały dzień

Nie bez powodu mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia - w końcu jego rolą jest dodanie nam energii. Aby tak się stało, powinny znaleź...

7