Do góry

Konkursy

Zdobądź książkę kucharską z "Gry o Tron"

"Nie ża­łuj­cie so­bie ja­dła, przy­ja­cie­le. Nad­cho­dzi zi­ma..." George R.R Martin.

Jesteś fanem kultowej już sagi fantasy "Pieśń lodu i ognia" George R.R Martina oraz serialu HBO "Gra o tron"? Weź udział w konkursie i wygraj książkę kucharską Chelsea Monroe-Cassel i Sariann Lehrer "Uczta lodu i ognia" oraz zestaw gadżetów Smaker.pl!

 

 

Konkurs zakończony! Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia.


Zobacz informacje na temat książki "Uczta lodu i ognia".

________________________________________________________

Regulamin konkursu "Zdobądź książkę kucharską z "Gry o Tron"
I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs "Zdobądź książkę kucharską z „Gry o Tron!", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. K. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9 A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej Organizatorem).
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.05.2014 i trwa do dnia 26.05.2014. r. do godziny 23:59:59.
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem https://smaker.pl/konkursy......
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
II. Zasady Konkursu
8. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe „Jaki jest Twój ulubiony bohater z Gry o tron i dlaczego?"(dalej: „Zadanie Konkursowe").9. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 12.05.2014 r. do 26.05.2014:
a. poprawnie i w całości wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej [http://smaker.pl/konkursy...] (dalej: „Formularz rejestracyjny") poprzez wskazanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy;
b. Zadanie konkursowe: Jaki jest Twój ulubiony bohater z Gry o tron i dlaczego?
c. złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgód, o których mowa w pkt 3 a i b Regulaminu poniżej;
d. wysłać prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny wraz z Zadaniem Konkursowym. 10. Przesyłając Materiał do konkursu i akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza, że:
o posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału,
o wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach portalu www.smaker.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu
o udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez INTERIA.PL na następujących polach eksploatacji:
" zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
" wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
" w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
" tworzenie dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych
11. Ponadto w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu udostępnienia przez INTERIA.PL w portalu www.interia.pl Materiału wysłanego przez uczestnika konkursu, uczestnik konkursu zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL, a także zobowiązuje się zwolnić INTERIA.PL z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie uzasadnione koszty, jakie może INTERIA.PL ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie dóbr osobistych, prawa karnego, autorskiego, licencji i wszelkich innych praw, jakie ta osoba lub organ państwowy lub funkcjonariusz publiczny zgłosi w związku z korzystaniem z Materiału.
12. Wysyłając Materiał na Konkurs, uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.
13. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, tj. umieścić nieograniczoną ilość Materiałów, z tym zastrzeżeniem że może otrzymać tylko jedną nagrodę.
14. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 8,9,11 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.
15. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
16. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których przesłany Materiał zostanie oceniony jako najlepszy (najciekawszy, językowo poprawny). Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora
III. Rozwiązanie Konkursu
17. Wyłonienie zwycięzców nagród nastąpi 30.05.2014.
18. Informacje o zwycięzcy tj. imię nazwisko oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni od daty wyłonienia zwycięzcy.
19. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 9,10,12, 14, 15 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
IV. Nagrody
20. Nagrodami w Konkursie są: 3 (słownie trzy) komplety składające się książki Chelsea Monroe-Cassel i Sariann Lehrer pt. „Uczta lodu i ognia" smyczy, kubka i magnesu Smaker.pl,
21. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.
22. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
23. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
24. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
25. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.
26. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
V. Postanowienia końcowe
27. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL.
28. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.
29. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
30. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
31. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
32. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
33. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
34. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
35. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
36. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
37. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
38. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
39. 40. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
41. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

Polecane przepisy

Zobacz więcej

Komentarze do artykułu (0)

Dodaj komentarz

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe
Bądź pierwszy. Napisz coś miłego!

Ostatnio komentowane przepisy

Rozwiń Zwiń