Do góry

Konkursy

Święta, święta...

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Spraw sobie prezent i wygraj czerwony garnek z żeliwa ELLE w kształcie serca lub silikonową foremkę do wypieków w kształcie bałwanka i papilotki na muffinki!

Co należy zrobić by wygrać wspaniałe akcesoria firmy DUKA?

To proste! Wystarczy, że napiszesz nam, jakie akcesoria ze świątecznej kolekcji DUKA (kolekcja dostępna tutaj) chciałbyś sprezentować pod choinkę swoim bliskim, a wybór swój uzasadnisz w kilu zdaniach. (Forma zgłoszeń jest dowolna może to być wierszyk, limeryk, opowiadanie lub rysunek).

Wszystkie zgłoszenia należy wysyłać na adres smaker@firma.interia.pl. Najlepsze pomysły nagrodzimy fantastycznymi upominkami.

 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 14.12.2012

________________________________________________
REGULAMIN KONKURSU "Świąteczny konkurs"
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu "Święta z DUKA" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 5272644300 zwana dalej Organizatorem.

2. Konkurs trwa od godziny 10:00:01 dnia 7.12. 2012 do godziny 23:59:59 dnia 14.12.2012 r.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.smaker.pl/
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które prześlą na adres smaker@firma.interia.pl listę prezentów wybranych ze świątecznego katalogu DUKA dostępnego pod adresem [https://dukapolska.com/katalog-produktów, kategoria, święta] dla najbliższych i uzasadnić wybór opowiadaniem, wierszem lub zdjęciem [zdjęcie przedstawiające uzasadnienie wyboru]
II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna będąca zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Smaker.pl, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3. Wysyłając maila zgodnie z przedmiotem niniejszego konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.smaker.pl/
III. Zasady Konkursu
1. Konkurs polega na sporządzeniu listy prezentów wybranych ze świątecznego katalogu DUKA dostępnego pod adresem [http://dukapolska.com/katalog-produktów, kategoria, święta] dla najbliższych i uzasadnić wybór opowiadaniem, wierszem lub zdjęciem [zdjęcie przedstawiające uzasadnienie wyboru]
a. Przesłanie na adres smaker@firma.interia.pl odpowiedzi na zadanie konkursowe wskazane w ust.1 powyżej do dnia 14.12.2012 do godziny 23:59:59,Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy.
1. Nadesłane przez uczestnika Zdjęcie, musi spełniać następujące wymagania:
a) Maksymalny rozmiar - do 2 MB oraz min. 800x600 pikseli do max. 1600x1200 pixeli,
b) Dopuszczalny format pliku - JPG,
2. Przesyłając Zdjęcie, wierszyk, lista prezentów (dalej: Materiał) w konkursie, uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do Zdjęcia, wierszyka
b) Zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych,
c) wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu
d) nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem Zdjęcia na stronach portalu www.interia.pl
e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
" zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
" wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
" w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

3. Zdjęcia Konkursowe po wcześniejszej akceptacji przez Komisję Konkursową będą podpisane za pomocą imienia i miasta podanego przez Uczestnika konkursu.

4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez uczestników Konkursu Zdjęć oraz odmowy ich umieszczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że ich treść moze naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W szczególności INTERIA.PL będzie usuwała Zdjecia o chrakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.
IV. Wybór Zwycięzców.
1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora Konkursu nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,
c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
3. Zwycięzcami Konkursu zostaną 5 (słownie:pięć) osób, których prace konkursowe zostaną uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
4. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników oraz poziomem merytorycznym wykonanego zadania.
V. Nagrody
1. Fundatorem nagród są DUKA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Organizator.
2. Nagrodami w Konkursie są:
a. Za zajęcie I miejsca 1 (słownie: jeden) zestaw obejmujący: Garnek żeliwny ELEE, sylikonowa foremka do wypieków w kształcie bałwana, papierowe papilotki do wypieku muffinek oraz smycz Smaker.pl. Za zajęcie pozostałych miejsc zestawy obejmujące: Sylikonowe foremki do wypieków w kształcie bałwanka i papierowe papilotki do wypieku muffinek. oraz smycz Smaker.pl
3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
4. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę danych, umożliwiających jego identyfikację obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP, NICK z serwisu smaker.pl.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
6. Każdy zwycięzca jest uprawniony do otrzymania tylko jednego zestawu nagród, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
8. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.
9. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.
10. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.
11. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora lub producentów nagród.
VI. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania lub nicka w serwisie www.smaker.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych uczestnika. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.
4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL spółka z o.o. Sp.k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
VII. Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. 4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na Pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.
2. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

Polecane przepisy

Zobacz więcej

Komentarze do artykułu (0)

Dodaj komentarz

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe
Bądź pierwszy. Napisz coś miłego!

Ostatnio komentowane przepisy

Rozwiń Zwiń