Najlepsze przepisy na ogórki

Zachwyć nas przepisem na piknikową przekąskę i wygraj słodkie nagrody!

Na wakacyjnym pikniku nie powinno zabraknąć słodkiego, lekkiego „co nieco”. Smaker wraz z firmą Wawel ogłasza konkurs na przepis na słodką, piknikową przekąskę. Do wygrania 5 koszy piknikowych pełnych słodyczy z Wawelu.

Regulamin konkursu „Przepis na piknikową przekąskę"
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Przepis na piknikową przekąskę " (dalej: „Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 416593, posiadająca NIP: 527-26-44-300, adres strony internetowej: www.interia.pl, e-mail: smaker@firma.interia.pl (dalej : „Organizator").
2. Fundatorem nagród jest WAWEL S A ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, REGON:350035154, NIP:6760076868, KRS:0000014525 (dalej : „Fundator").
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 18.08.2014 i trwa do dnia 01.09.2014. r. do godziny 23:59:59
4. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu poprzez stronę internetową https://smaker.pl/konkursy
5. Informacje na temat Konkursu oraz regulamin Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://smaker.pl/konkursy
6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin") oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osób, które prawidłowo wykonają Zadanie Konkursowe określone w rozdziale III pkt 1 Regulaminu, i których Zadania Konkursowe zostaną uznane za najlepsze przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową, zgodnie z kryteriami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik") może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora lub Fundatora (będących zarówno osobami fizycznymi) oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
2. Osoby niepełnoletnie powyżej 13. roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają Nagrody w ich imieniu.
3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
III. Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie napisanie przepisu na piknikową przekąskę (dalej: „Zadanie Konkursowe").
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 18.08.2014 r. do 01.09.2014:
a. przesłać na adres e-mailowy: smaker@firma.interia.pl wiadomość mailową:
o tytule: zgłoszenie do konkursu konkursu „Przepis na piknikową przekąskę"
a w treści wiadomości:
- proponowany przez Uczestnika przepis na piknikową przekąskę
- dane osobowe Uczestnika, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy;
- oświadczenie: poprzez wysłanie niniejszej wiadomości potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp.k. jako Administratora Danych Osobowych, podanych w Formularzu rejestracyjnym, dla celów realizacji Konkursu, w tym w celu wydania Nagrody oraz w celu publikacji w ramach listy Zwycięzców.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
4. Zgłaszając jakikolwiek materiał do Konkursu, w tym Zadanie Konkursowe (dalej: „Materiał" lub „Materiały") i akceptując Regulamin Konkursu, w zakresie, w jakim stanowią one utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a. posiada pełnię praw autorskich do Materiału oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.smaker.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu www.smaker.pl,
b. wykorzystanie Materiału zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich,
c. przysługuje mu prawo zgłoszenia Materiału do Konkursu i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem
d. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, bezterminowej, przenaszalnej licencji na użytkowanie Materiału przez Organizatora i Fundatora na zasadach określonych w pkt 6 Regulaminu poniżej.
5. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Zadania Konkursowego, które zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne, a także jeżeli zawierają treści reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora.
Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami z Regulaminu, nie biorą udziału w Konkursie.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
7. Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Zadań Konkursowych, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w nim treści są niezgodne z niniejszym Regulaminem, w szczególności, mogą naruszać przepisy prawa, mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osoby trzeciej, bądź ich umieszczenie jest niedopuszczalne, zgodnie z postanowieniami pkt 11 Regulaminu.
IV. Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu
1. W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie 5 (słownie: pięciu) Uczestników (dalej: „Zwycięzcy").
2. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi w dniu 2 września 2014 roku.
3. Wyłonienia Zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z trzech osób powołanych przez Organizatora, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezstronności i przejrzystości Konkursu. Na każdego członka Komisji przypada jeden głos, przy czym decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
4. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b. wyłonienie Zwycięzców Konkursu,
c. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
5. Powołana Komisja Konkursowa dokona wyboru:
a. 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców dniu wskazanym w II pkt 2b Regulaminu.
6. Zwycięzcą Nagrody zostanie Uczestnik, którego Zadanie Konkursowe otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich Zadań Konkursowych nadesłanych w całym Konkursie, zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt 8 Regulaminu poniżej (dalej: „Zwycięzca Nagrody Głównej.
7. Komisja Konkursowa dokona oceny Zadań Konkursowych według następujących kryteriów: najciekawsze motywacje, poziom merytoryczny i językowy wypowiedzi, poczucie humoru, kreatywność, oryginalność wykonania Zadania Konkursowego przez Uczestników.
8. Na podstawie kryteriów wskazanych w pkt 7 powyżej Komisja Konkursowa przyznaje każdemu Zadaniu Konkursowemu odpowiednią ilość punktów, przy czym maksymalnie za Zadanie Konkursowe można uzyskać 100 (słownie: sto) punktów.
9. Z posiedzeń Komisji, podczas których będą wybierani Zwycięzcy, sporządzony zostanie pisemny protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji.
10. Informacje o Zwycięzcach tj. imię i nazwisko oraz miejscowość opublikowane zostaną na stronie konkursowej pod adresem www.smaker.pl/konkursy- w przeciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia Zwycięzcy, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie oświadczenia określonego w rozdziale III pkt 3 b) Regulaminu.
11. Zwycięzcy Konkursu o przyznaniu Nagród zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailem, w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres e-mail podany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym (dalej: „Wiadomość e-mail"). Organizator wysyła Wiadomość e-mail w celu:
a) poinformowania Zwycięzcy o przyznaniu Nagrody;
c) poinformowania Zwycięzcy o sposobie i zasadach wydania Nagrody.
12. Każdy Uczestnik, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać wszystkie dane wskazane w pkt 12 Regulaminu powyżej, niezbędne do wydania Nagrody, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.
V. Nagrody
1. Dla Zwycięzców Konkursu przewidziano w sumie 5 (słownie: pięć) Nagród w Konkursie, każda z nich obejmuje kosz zawierający słodycze firmy Wawel.
2. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się nie przenosić praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca Konkursu ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
4. Jeden Uczestnik może zostać Zwycięzcą tylko jednej Nagrody.
5. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora do Zwycięzcy Konkursu, po podaniu przez Zwycięzcę wszystkich danych wymienionych w rozdziale IV pkt 12 Regulaminu, w ciągu 70 dni od dnia jego wyłonienia w Konkursie pocztą kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę w informacji której mowa w pkt IV pkt 13, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
6. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór Nagrody. Koszty wysyłki ponosi Organizator.
7. W przypadku, gdy Zwycięzca poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na nie podjęcie przez Zwycięzcę, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Zwycięzcę.
VI. Dane osobowe i świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz dostarczenia i realizacji Nagród, a także w celu publikacji listy Zwycięzców.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji Konkursu, w tym wydania Nagród.
4. Informacja o wyłonionych Laureatach będzie dostępna na stronie www.smaker.pl/konkursy. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków
5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w e-mailu zgłoszeniowym.
6. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).
7. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. VII Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).
VII. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 80 (słownie: osiemdziesięciu) dni kalendarzowych od daty wyłonienia ostatniego ze Zwycięzców Konkursu (decyduje data nadania reklamacji na adres Organizatora).
2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i być skierowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Organizatora tj.: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Organizatora.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
6. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wchodzi w życie dnia [18.08.2014].

1 2
z
2

Komentarze

Ostatnio komentowane przepisy

Desery Wiśniowy lodowiec

Ciasto/deser bez pieczenia. Z wykorzystaniem wiśni/pulpy wiśniowej, która z...

Odsłon: 643

30 min
16
Sałatki Surówka z kapusty z sosem farmerskim

Prosty sos majonezowo -śmietanowy z czosnkiem i dużą garścią ziół: koperku, s...

Odsłon: 993

30 min
6
Przetwory Galaretka z czarnej porzeczki na zimno

Tak zrobionej na zimę, do słoiczków, czarnej porzeczki nie trzeba pasteryzowa...

Odsłon: 143

30 min
6

Polecane artykuły

Informacje Jest niskokaloryczny, ma dużo błonnika. Dlaczego warto jeść agrest i jak go wykorzystać w kuchni

Dla jednych owoce te są zbyt kwaśne, dla innych to kwintesencja letniego smaku. Agrest, bo o nim mowa, kryje w sobie mnóstwo właściwości prozdrowot...

0
Informacje Obiady do słoika na wyjazd. Co zabrać na wakacje pod namiotem, biwak lub wycieczkę?

Ze względu na inflację i wzrost cen, coraz więcej Polaków odwołuje wakacje lub szuka niskobudżetowych rozwiązań. Jednym ze sposobów na zaoszczędzen...

24
Informacje Straszyły w PRL-u, a dziś są popularne. Kanapka z metką czy mortadelą?

Mięsne wyroby w PRL-u pozostawiały wiele do życzenia. Jednocześnie były rzadko dostępne, więc gdy już się pojawiały, każdy ich próbował. Czy pamięt...

9
Informacje Prawie bez kalorii, samo zdrowie. Domowe dżemy z zamiennikiem cukru

Alternatywy dla tradycyjnych, przesyconych przetworów stają się coraz bardziej popularne. Jedną z nich jest ksylitol - naturalny słodzik o niskiej...

19