Ewa_Gotuje

Konkurs: Jakim polskim daniem ugościłbyś Włocha?

Uwielbiasz włoskie jedzenie, a zamiast ziemniaków zawsze wybierasz makaron? A może w restauracjach zawsze zamawiasz pizzę lub inne danie z półwyspu apenińskiego? Powiedz nam jakim polskim daniem poczęstowałbyś Włocha, a staniesz przed szansą wygrania jednej z trzech książek Piotra Adamczewskiego "Kuchnia toskańska"!

Kuchnia wloska jest bezsprzecznie jedną z najpopularniejszych i naczęściej przyrządzanych w naszym kraju. Nie ma chyba też w Polsce miasta, gdzie nie istniałaby chociaż jedna knajpka z włoskim jedzeniem. Potrawy przyrządzane przez Włochów znane są na świecie, jednak jeśli chodzi o polskie specjały, sprawa ma się już znacznie gorzej. Zdradź nam jak zachęciłbyś Włochów do kuchni polskiej, a być może to właśnie do ciebie trafi nowa książka Piotra Adamczewskiego.

 

 

Na wasze zgłoszenia czekamy do 11.04.2016.

Regulamin konkursu znajduje się na kolejnej stronie.

Więcej na temat książki "Kuchnia toskańska" przeczytasz tutaj.

Regulamin konkursu
Regulamin konkursu „Jakim polskim daniem ugościłbyś Włocha?"
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Jakim polskim daniem ugościłbyś Włocha?" dalej: „Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 416593, posiadająca NIP: 527-26-44-300, adres strony internetowej: www.interia.pl, e-mail:smaker@firma.interia.pl (dalej : „Organizator").
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3.Konkurs rozpoczyna się dnia 04.04.2016 i trwa do dnia 11.04.2016. r. do godziny 23:59:59
4. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu poprzez stronę internetową http://smaker.pl/konkursy
5. Informacje na temat Konkursu oraz regulamin Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://smaker.pl/konkursy
6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin") oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osób, które prawidłowo wykonają Zadanie Konkursowe określone w rozdziale III pkt 1 Regulaminu, i których Zadania Konkursowe zostaną uznane za najlepsze przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową, zgodnie z kryteriami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik") może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora lub Fundatora (będących zarówno osobami fizycznymi) oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
2. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają Nagrody w ich imieniu.
3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
III. Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe „Jakim polskim daniem ugościłbyś Włocha?" dalej: „Zadanie Konkursowe").
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 04.04.2016 r. do 11.04.2016:
a. poprawnie i w całości wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej http://smaker.pl/konkursy (dalej: „Formularz rejestracyjny") poprzez wskazanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika, w szczególności: imię i nazwisko, adres email;
b. wykonać zadanie konkursowe: „Jakim polskim daniem ugościłbyś Włocha?"
c. złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgód, o których mowa w pkt 3 a i b Regulaminu poniżej;
d. wysłać prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny wraz z Zadaniem Konkursowym.
3. Poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w Formularzu Rejestracyjnym, Uczestnik Konkursu:
a. potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na zasady Konkursu;
b. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych w Formularzu rejestracyjnym, dla celów realizacji Konkursu, w tym w celu wydania Nagrody oraz w celu publikacji w ramach listy Zwycięzców.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
5. Zgłaszając jakikolwiek materiał do Konkursu, w tym Zadanie Konkursowe (dalej: „Materiał" lub „Materiały") i akceptując Regulamin Konkursu, w zakresie, w jakim stanowią one utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a. posiada pełnię praw autorskich do Materiału oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.smaker.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu www.smaker.pl,
b. wykorzystanie Materiału zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich,
c. przysługuje mu prawo zgłoszenia Materiału do Konkursu i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem
d. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, bezterminowej, przenaszalnej licencji na użytkowanie Materiału przez Organizatora i Fundatora na zasadach określonych w pkt 6 Regulaminu poniżej.
6. Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Materiału do Konkursu Organizator i Fundator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Materiałami według uznania Organizatora i Fundatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
c. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,
d. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
e. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału Materiału na części z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z tych opracowań odbywać się będzie pod imieniem Uczestnika oraz miastem w którym mieszka,
f. wykorzystywanie Materiałów do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora i Fundatora.
7. Licencja, o której mowa w pkt 6 Regulaminu powyżej obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do Materiałów jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Materiałów, w tym prawo dokonywania i zezwalania na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w Materiałach, według uznania Organizatora lub Fundatora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań.
8. Licencja, o której mowa w pkt 6 Regulaminu powyżej obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator i Fundator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.
9. Organizator ani Fundator nie jest zobowiązany do publikowania Materiałów, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
10. Uczestnik upoważnia Organizatora i Fundatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Materiałów oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora lub Fundatora i ich następców.
11. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Zadania Konkursowego, które zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne, a także jeżeli zawierają treści reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora. Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami z Regulaminu, nie biorą udziału w Konkursie.
12. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
13. Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Zadań Konkursowych, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w nim treści są niezgodne z niniejszym Regulaminem, w szczególności, mogą naruszać przepisy prawa, mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osoby trzeciej, bądź ich umieszczenie jest niedopuszczalne, zgodnie z postanowieniami pkt 11 Regulaminu.
IV. Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu
1. W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie 3 (słownie: trzech) uczestników (dalej: „Zwycięzca"),.
2. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi w dniu 18 kwietnia 2016 roku.
3. Wyłonienia Zwycięzcy dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z trzech osób powołanych przez Organizatora, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezstronności i przejrzystości Konkursu. Na każdego członka Komisji przypada jeden głos, przy czym decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
4. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b. wyłonienie Zwycięzcy Konkursu,
c. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
5. Powołana Komisja Konkursowa dokona wyboru:
a. 6 (słownie: sześciu ) Zwycięzców w dniu wskazanym w II pkt 2b Regulaminu.
6. Zwycięzcą Nagrody zostanie Uczestnik, którego Zadanie Konkursowe otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich Zadań Konkursowych nadesłanych w całym Konkursie, zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt 8 Regulaminu poniżej (dalej: „Zwycięzca Nagrody Głównej").
7. Komisja Konkursowa dokona oceny Zadań Konkursowych według następujących kryteriów: najciekawsze motywacje, poziom merytoryczny i językowy wypowiedzi, poczucie humoru, kreatywność, oryginalność wykonania Zadania Konkursowego przez Uczestników.
8. Na podstawie kryteriów wskazanych w pkt 8 powyżej Komisja Konkursowa przyznaje każdemu Zadaniu Konkursowemu odpowiednią ilość punktów, przy czym maksymalnie za Zadanie Konkursowe można uzyskać 100 (słownie: sto) punktów.
9. Z posiedzeń Komisji, podczas których będą wybierani Zwycięzcy, sporządzony zostanie pisemny protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji.
10. Informacje o Zwycięzcach tj. imię i nazwisko oraz miejscowość opublikowane zostaną na stronie konkursowej pod adresem www.smaker.pl/konkursy-rozstrzygniecie-konkursu w przeciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia Zwycięzcy, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie oświadczenia określonego w rozdziale III pkt 3 b) Regulaminu.
11. Zwycięzcy Konkursu o przyznaniu Nagród zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailem, w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres e-mail podany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym (dalej: „Wiadomość e-mail"). Organizator wysyła Wiadomość e-mail w celu:
a) poinformowania Zwycięzcy o przyznaniu Nagrody;
b) ustalenia adresu Zwycięzcy w Polsce dla doręczeń, danych kontaktowych, tj. numeru telefonu do kontaktu ze Zwycięzcą, a także danych wynikających z dokumentu tożsamości, tj.: imię, nazwisko, adres zameldowania, jak również danych niezbędnych do rozliczenia podatku od Nagrody;
c) poinformowania Zwycięzcy o sposobie i zasadach wydania Nagrody.
13. Każdy Uczestnik, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać wszystkie dane wskazane w pkt 12 Regulaminu powyżej, niezbędne do wydania Nagrody, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.
V. Nagrody
1. Dla każdego ze zwycięzców Konkursu przewidziano w sumie 1 (słownie: jedną) Nagrodę w Konkursie: Książkę "Kuchnia toskańska" Piotra Adamczewskiego
2. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się nie przenosić praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.
4. Zwycięzca Konkursu ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
5. Jeden Uczestnik może zostać Zwycięzcą tylko jednej Nagrody.
6. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora do Zwycięzcy Konkursu, po podaniu przez Zwycięzcę wszystkich danych wymienionych w rozdziale IV pkt 12 Regulaminu, w ciągu 70 dni od dnia jego wyłonienia w Konkursie pocztą kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę w informacji której mowa w pkt IV pkt 13, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór Nagrody. Koszty wysyłki ponosi Organizator.
8. W przypadku, gdy Zwycięzca poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na nie podjęcie przez Zwycięzcę, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Zwycięzcę.
VI. Dane osobowe i świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz dostarczenia i realizacji Nagród, a także w celu publikacji listy Zwycięzców.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji Konkursu, w tym wydania Nagród.
4. Informacja o wyłonionych Laureatach będzie dostępna na stronie www.smaker.pl/konkursy. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków
5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
6. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).
7. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
8. Organizator za pośrednictwem strony internetowej www.smaker.pl/konkursy udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do aplikacji niniejszego Konkursu, która umożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie.
9. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator -Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a. komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie JavaScript,
b. połączenie z siecią Internet,
c. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
10. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
11. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
a. kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem;
b. zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
12. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
13. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika skierowanej na adres e-mail Organizatora: smaker@firma.interia.pl.
14. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. VII Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).
VII. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 80 (słownie: osiemdziesięciu) dni kalendarzowych od daty wyłonienia ostatniego ze Zwycięzców Konkursu (decyduje data nadania reklamacji na adres Organizatora).
2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i być skierowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Organizatora tj.: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Organizatora.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
6. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wchodzi w życie dnia [04.04.2016]

Komentarze

Ostatnio komentowane przepisy

>60 min
55
Przekąski Pasta rybna

Ryba jest bardzo ważnym elementem naszego procesu żywieniowego. Ryby w różnyc...

Odsłon: 312

60 min
8
60 min
12

Polecane artykuły

Informacje Desery w szklankach. Proste przepisy idealne na święta i rodzinne spotkania

Szukasz pomysłu na szybki i pyszny poczęstunek dla gości, który nie wymaga długiego przesiadywania w kuchni oraz pieczenia w piekarniku? Idealnie s...

3
Informacje Jak panierować rybę bez jajka? 5 wariantów - każdy dodaje rybie wyjątkowego smaku

Szukasz przepisu na panierkę, która jest nie tylko pyszna, ale i zdrowa? Na pewno nie potrzebujesz więc bułki tartej i jajek. Poznaj 5 najlepszych...

3
Ewa gotuje Dwie misski w jednej kuchni. Ewa Wachowicz gotuje z Marceliną Zawadzką

Do wspólnego gotowania w 498. odcinku programu „Ewa Gotuje” prowadząca zaprosiła miss Polski 2011 roku, czyli Marcelinę Zawadzką. Gospodyni przygot...

3
Informacje Sałatka jarzynowa bez niego nie może się obejść. Ułatwia trawienie i przyspiesza przemianę materii

Składniki sałatki jarzynowej tworzą pyszną całość, w której rozkochali się Polacy. Jednym z elementów, bez których ta przekąska nie byłaby tak idea...

0