Do góry

Konkursy

Gorący Konkurs

Zbliża się jesień. Za oknem wieje wiatr i pada deszcz. Wokół mgła, błoto, szary krajobraz. Mimo to, nie dajmy się depresji! Rozpoczynamy smakerową akcję walki ze smutkiem, pesymizmem i złym humorem - dlatego przygotowaliśmy dla Was "Gorący Konkurs"! :)

Tym razem mamy dla Was 4 zestawy książek.
Wszystko co musicie zrobić, to:
1. Zalogować się w Smakerze
2. Dodać swój przepis ze zdjęciem

3. Wysłać linka z przepisem na adres: smaker@firma.interia.pl
Szanse na nagrodę mają tylko przepisy ze ZDJĘCIAMI!

Na Wasze zgłoszenia czekamy do dnia 2.10.2008 r

W każdym zestawie nagród znajduje się 6 książek kulinarnych i gadżety INTERIA.PL!

Atlas Grzybów jadalnych i trujących

Regionalne smakołyki

Kuchnia francuska

Gotowane warzywa i sałatki

Desery na każdą okazję

Nie tylko sushi

Poniżej pełny regulamin konkursu:

____________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN:

"GORĄCY KONKURS"


I. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem konkursu na przepis na rozgrzewający napój (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 7 035 499 złotych (dalej "Organizator")
2.Konkurs trwa od 18.09.2008 i trwa do dnia 2.10.2008 r.
3.Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.smaker.pl/smaczki.
4.Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5.Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób które zamieszczą najciekawsze Materiały i Treści na stronie konkursowej.

II. Uczestnicy Konkursu
1.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
2.W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3.Wypełniając formularz rejestracyjny Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
4.Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.smaker.pl/smaczki.

III. Zasady Konkursu
1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a)dodać do serwisu Smaker przepis na "rozgrzewający" napój ze zdjęciem.
b)wysłać e-mailem na adres smaker@firma.interia.pl link do przepisu, oraz swojego nicka.
2.W ramach Konkursu Uczestnik może zamieścić maksymalnie 1 (jeden) przepis.
3.INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony www.smaker.pl/smaczki zamieszczczonych na stronach konkursowych przepisów w przypadku, gdy uzna, że mogą one naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia oraz prawa osób trzecich.

IV. Wybór Zwycięzców.

1.Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora Konkursu nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2.Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których przepis zostanie uznany za najlepszy przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
3.Komisja Konkursowa przyzna 4 zwycięzców nagrody głównej.

V. Nagrody
1.Fundatorem nagród jest INTERIA.PL, Agencja Wydawnicza AD OCULOS i Wydawnictwo RM.
2.Nagrodami w Konkursie są:
a) książki: "Kuchnia francuska", "Nie tylko sushi", "Gotowane warzywa i sałatki","Desery na każdą okazję", "Regionalne smakołyki" i "Atlas Grzybów jadalnych i trujących"
b) smycze Interia.pl
c) napoje energetyczne
d) napoje izotoniczne
długopisy Interia.pl
3.O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres z którego wysłane zostało zgłoszenie uczestnictwa. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2,3 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
4.Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
5.Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
6.Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.
7.Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.
8.W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów..
9.Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

VI. Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator.
2.Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w portalu www.interia.pl. Zamieszczenie tych danych na stronie portalu www.interia.pl nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.
3.Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
5.Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem pkt.2.
VII. Reklamacje
1.Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców.
2.Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Sondażu, składającego reklamację.
VIII. Postanowienia końcowe
1.Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
c)stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
d)niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora Konkursu lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych
2.Organizator zastrzega, a uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w głosowaniu (w szczególności, głosowanie za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne głosowanie), Komisja Konkursowa ma prawo, według własnego uznania, anulować głosy, które zostały oddane nieprawidłowo, a także usunąć Materiał/Treści co do którego głosowanie było prowadzone nieprawidłowo i wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
3.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

Polecane przepisy

Zobacz więcej

Komentarze do artykułu (0)

Dodaj komentarz

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe
Bądź pierwszy. Napisz coś miłego!

Ostatnio komentowane przepisy

Rozwiń Zwiń